• Pameistrystė – tiesiausias kelias į sėkmę!
 • Pameistrystė – tai dirbančių asmenų profesinis mokymas jų darbo vietoje

  • Mokymą vykdo įmonė kartu su mokymo įstaiga. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai.
  • Pameistrės ar pameistrio darbo vieta turi būti susijusi su ta sritimi, kurioje ji ar jis siekia įgūdžių ir kvalifikacijos.
  •  Mokymas organizuojamas pakopomis nuo lengviausių iki sunkiausių užduočių. Taip organizuojant mokymo procesą užtikrinamas kompetencijų ir gebėjimų konkrečiam darbui ar darbų sričiai įgijimas.

  Pameistrystės sąvoka į Lietuvos profesinį mokymą reglamentuojančius teisės aktus buvo įtraukta priėmus naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatymą (2007 m., įsigaliojo nuo 2008-01-01). Šiuo įstatymu įtvirtintas toks pameistrystės apibrėžimas: „Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – kai mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje mokykloje.“

  Daugelyje šalių pameistrystės mokymosi forma suprantama kaip mokymas(is) darbo vietoje. Tarptautinės darbo organizacijos dokumentas „Overview Of Apprenticeship Systems And Issues“ teigia, kad pameistrystė šiuo metu yra veiksmingiausias įrankis tolygiam perėjimui iš mokymosi į darbą. Pameistrystė gali realiai veikti tik tuo atveju, kai įstatymiškai yra sureglamentuotos pameistrystės procese dalyvaujančių socialinių partnerių (įskaitant valstybę) atsakomybės ir teisės.

  Išsamią informaciją apie pameistrystės sampratą rasite čia http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/575_8891529f25f1eb47ab6017cf379d6134.pdf

  Siekiant užtikrinti kokybišką profesinį mokymą bei kvalifikuotų specialistų paruošimą darbo rinkai, 2013-2015 m. darbo rinkos mokymo centrai įgyvendino projektą „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“, Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027, finansuojamą Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto metu kvalifikaciją pameistrystės forma įgijo virš 1000 darbininkų visoje Lietuvoje.

  Dėl mokymo organizavimo pameistrystės forma prašome kreiptis į Jūsų regiono bei srities darbo rinkos mokymo centrą.

  Clipboard01